Välj mellan dessa undervisningarna

Introduktionsdag till djurvårdaryrket

Dagens innehåll

Föreläsning: Djurparkens roll i samhället
Guidning: Tropikariets djur och personal
Workshop: “Prova på”  

Kom och delta på en introduktionsdag till djurvårdaryrket med fokus djurpark. Under dagen får eleverna en föreläsning och inblick i djurparkernas roll i samhället samt, hur djurparkerna bidrar till forskning och bevarande.

Tropikariet har flera olika djur som alla kräver olika kompetenser att sköta. Under guidningen träffar vi både djurvårdare,  akvarist och zoolog som berättar om deras arbetsuppgifter.

Dagen kommer även innehålla workshops där eleverna i mindre grupper får följa med våra djurvårdare och prova på arbetsuppgifter.

Priser

Pris: 1500kr per timme

Ca tid: 9.30-15.00
med förmiddagspaus och lunch

Max 25 elever per tillfälle

Tiderna går att anpassa

Hantering av farliga och giftiga djur på tropikanläggning

Dagens innehåll
Guidning: Farliga/giftiga djur på Tropikanläggning
Föreläsning: Vad kan hända?
Workshop: Hantera djur

Kom på en halvdags undervisning om hur man hanterar farliga och giftiga djur på Tropikanläggning. Eleverna börjar dagen med en guidad tur genom vår anläggning med fokus på  djuren som kräver extra kunskap och försiktighet vid hantering. Eleverna får höra hur djurvårdare hanterar djuren och vilka säkerhetsrutiner som finns för vår verksamheten. Därefter får eleverna en föreläsning om vad som kan hända när man bli skadad av ett farligt/giftigt djur samt hur man ska agera i ett sådant läge. Under handledning får eleverna även prova på djurhantering.

Programmet berör mål från kurserna:

Djurparksdjur 1

 • Återkommande kontroller, till exempel tillsyn och bedömning av djurparksdjurens hälsotillstånd, kontroll av hägn, stallar och utrustning.
 • Daglig skötsel av djurparksdjur vad gäller till exempel utfodring och tillsyn samt daglig skötsel av anläggningar och utrustning.
 • Underhåll, skötsel och hantering av utrustning
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med djurparksdjur, till exempel djurskyddslagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.

Djurparksdjur 2

 • Daglig skötsel av djurparksdjur och anläggningar, till exempel utfodring, foderhantering, tillsyn av djuren, kontroll av djurens hälsa och kontroll av anläggningar och utrustning.
 • Underhåll av hägn och andra djuranläggningar.
 • Underhåll, skötsel och hantering av utrustning.

Djurhållning

 • Olika djurgrupper och deras beteende i samband med tillsyn och skötsel
 • Arbetsrutiner vid skötsel av djur, till exempel vid utfodring, gödselhantering och tillsyn.
 • Skötsel av byggnader och djuranläggningar samt hantering och underhåll av aktuell teknisk utrustning.

Priser

Pris: 1500kr per timme

Ca tid: 9.00-12.00 med förmiddagspaus

Max 25 elever per tillfälle

Tiderna går att anpassa

Miljöberikning på Tropikariet

Dagens innehåll
Föreläsning: Miljöberikning
Workshop: Observation av djur och planering och utförande av miljöberikning

Kom på en dags undervisning om miljöberikning.
Under dagen får eleverna en föreläsning kring vad miljöberikning är och viktiga aspekter att tänka på kring miljöberikning. Utifrån de observationer eleverna gjort få de sedan skapa en miljöberikning till sitt observerade djur. Genom detta moment får eleverna träna sig på att planera och skapa miljöberikning med hjälp av protokoll.

Programmet berör mål från kurserna

Djurens biologi

 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
 • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
 • De huvudsakliga indelningarna som används inom djurriket för att kategorisera djur.
 • Artbegreppet och artkännedom.
 • Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.

Sällskapsdjur 1

 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov.
 • Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos sällskapsdjur. Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador och sjukdomar.

Sällskapsdjur 2

 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov samt deras naturliga livsmiljö vad gäller till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång på vatten.
 • Djurs påverkan av miljöomställningar och stress.
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.

Djurparksdjur 1

 • Djurarternas egenskaper och särskilda behov beträffande till exempel temperatur, ljus  och miljö.

Djurparksdjur 2

 • Djurarternas naturliga livsmiljö och naturliga beteenden.
 • Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av till exempel miljö, skötsel, skador och sjukdomar.

Priser

Pris: 1500kr per timme

Ca tid: kl 9.30-14.00
med förmiddagspaus och lunch

Max 25 elever per tillfälle

Tiderna går att anpassa

Etologi på Tropikariet

Dagens innehåll
Guidning: Etologi i fokus

Kom på en guidad tur kring ämnet etologi. Dagen börjar med en guidning om grundläggande etologi.

Efter guidningen får eleverna sedan själva tillsammans med lärare möjlighet att  observera ett eller flera djur och föra dokumentation.

Nedan finner ni observationsprotokoll.

Guidningen berör mål från kurserna

Djurens biologi

 • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
 • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.
 • Etologiska grundbegrepp, till exempel stimuli, rangordning, flockbeteende, tomgångshandlingar, överslagshandlingar och omriktat beteende.
 • De huvudsakliga indelningarna som används inom djurriket för att kategorisera djur.
 • Artbegreppet och artkännedom.
 • Samband mellan evolutionen och djurens funktionella byggnad och livsprocesser.

Sällskapsdjur 1

 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov.
 • Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos sällskapsdjur. Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador och sjukdomar.

Sällskapsdjur 2

 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov samt deras naturliga livsmiljö vad gäller till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång på vatten.
 • Djurs påverkan av miljöomställningar och stress.
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.

Djurparksdjur 1

 • Djurarternas egenskaper och särskilda behov beträffande till exempel temperatur, ljus  och miljö.

Djurparksdjur 2

 • Djurarternas naturliga livsmiljö och naturliga beteenden.
 • Beteendeförändringar hos djurparksdjur som följd av till exempel miljö, skötsel, skador och sjukdomar.

Priser

Pris: 695kr gör guidningen och 85kr per elev

Ca tid: kl 1 timme

Max 25 elever per tillfälle

Tiderna går att anpassa

Design av terrarium på Tropikariet

Dagens innehåll:
Guidning: Tropikariets terrarium och deras uppbyggnad
Workshop: Skapa ett terrarium till en djurart

Kom på en dags undervisning i terrariedesign på Tropikariet. Dagen börjar med en föreläsning om olika material som kan användas för att skapa goda miljöer i terrarium.
Fokus i guidningen är att förklara Tropkariets terrarium och uppbyggnad utifrån djurvälfärd, besökaren perspektiv och djurvårdarens roll.

Under förmiddagen kommer eleverna delas in i grupper och utmanas genom att designa ett terrarium till en specifik djurart. Det är bra om gruppen innan besöket har en grundkunskap om den art gruppen ska inreda till. Läraren får vid bokning vilka arter eleverna kan välja mellan. Efter det praktiska utförandet får varje grupp berätta om sin art och hur arbetet med terrariet har utförts.

Programmet berör mål från kurserna:

Djur i zoohandel

 • Planering och genomförande av rengöring, iordningställande och miljöberikning av burar, akvarier och terrarier.
 • Djurartens aktivitetsmönster och sociala organisation i naturen.
 • Djurartens behov av utrymme, inredning, klimat och ljus.
 • Information om djur och produkter i samband med kundmöten.
 • Skriftlig information vid försäljning av djur enligt bestämmelser som gäller inom området.

Djurparksdjur 1

 • Djurarternas egenskaper och särskilda behov beträffande till exempel temperatur, ljus och miljö.
 • Djurarternas utseende, morfologi, utveckling och beteende i ett evolutionärt perspektiv.
 • Underhåll av hägn och andra djuranläggningar.
 • Underhåll, skötsel och hantering av utrustning
 • Daglig skötsel av djurparksdjur vad gäller till exempel utfodring och tillsyn samt daglig skötsel av anläggningar och utrustning.

Djurhållning

 • Olika djurgrupper och deras beteende i samband med tillsyn och skötsel.
 • Djurens krav på stallklimat innefattande värme, ventilation, luftfuktighet och ljus.
 • Skötsel av byggnader och djuranläggningar samt hantering och underhåll av aktuell teknisk utrustning.
 • Miljölagstiftning i samband med djurhållning.

Djur- specialisering

 • Skötsel och hantering av djur inom vald specialisering.
 • Djurarter och djurraser inom vald specialisering.
 • Etologi inom vald specialisering.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

Priser

Pris: 1500kr per timme

Ca tid: kl 9.00-12.00
med förmiddagspaus och lunch

Max 25 elever per tillfälle

Tiderna går att anpassa