Myllrande mångfald, fortsätt myllra!

Undervisning för åk 1-6.

Titta ner under vattenytan där det myllrar av liv och spana in i regnskogens myller av mångfald. Det man känner till vill man bry sig om! Tropikariet och Fredriksdal museer och trädgårdar har tillsammans tagit fram ett program med fokus på hållbar utveckling.

Under övningarna kommer vi förhålla oss till flera mål från Agenda 2030. På Fredriksdal utforskar vi mångfalden av djur i dammarna. Under samma dag får ni undersöka livet i Tropikariets regnskog.

Vi håvar efter vattenlevande djur i dammarna på Fredriksdal museer och trädgårdar. Vi lär oss känna igen och sorterar vanliga vattenlevande arter och lär oss om deras näringskedjor och livscykler. Tillgång till rent vatten är livsviktigt för både djur och människor. Vi funderar över vad var och en kan göra för att hålla vattnet rent. Vi kommer på enkla sätt att utforska naturens vattenfilter, hur effektivt är det egentligen?

På Tropikariet har vi en dialog om regnskogens uppbyggnad och betydelse. Vilka djur lever i regnskogen och varför är den en hotad miljö. Vårt sätt att leva påverkar livet i regnskogen. Vi kommer dra paralleller till köttproduktionen och dess inverkan på regnskogen samt introducera framtidens proteinkälla, insekter, på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Programmet berör flera mål från Agenda 2030

Mål 2, ingen hunger
Mål 6, rent vatten och sanitet
Mål 12, hållbar konsumtion
Mål 15, ekosystem och ekologisk mångfald

Kursplanernas centrala innehåll årskurs 1-3
Biologi, fysik och kemi

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Metoder och arbetssätt

• Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Kursplanernas centrala innehåll årskurs 4-6
Biologi Natur och samhälle

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommandearter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
    Biologins metoder och arbetssätt
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.  Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Särskolan – kursplanernas centrala innehåll årskurs 1-6
Naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi Mönster och strukturer i naturen

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.  Naturvetenskap i vardagen
• Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel odling, djurhållning och olika former av tillverkningsindustri. Deras betydelse för elevens dagliga liv.

Kropp och hälsa
• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Datum och tid

Programmet ges mellan april-september
Pass 1: 09:00-10:30
Lunch: 10:30-11:30
Pass 2: 11:30-13:00

Kostnad

4 400 kr/ klass om max 30 stycken

Plats

Fredriksdal museer och trädgårdar och Tropikariet

Antal deltagare

30 elever + 2 lärare

Målgrupp

Årskurs 1-6